Live at “Someday” in Tokyo - Bobby Watson & tailor made With Tokyo Leaders Big Band

Live At Someday In Tokyo

Bobby Watson & Tailor Made With Tokyo Leaders Big Band

1. Dual Conversation (B. Watson)
2. Ms. B. C. (P. Watson)
3. Karita (B. Watson)
4. Long Way Home (B. Watson)
5. Unfold (B. Watson)
6. In Case You Missed It (B. Watson)

Bobby Watson, alto saxophone, liner notes, direction
Shiro Sasaki, trumpet
Mitsukuni Kohata, trumpet
Keiji Matsushima, trumpet
Yoshiro Okazaki, trumpet
Hideaki Nakaji, trombone
Haruki Sato, trombone
Masahiko Kitahara, trombone
Masaki Domoto, tuba
Seiji Tada, alto saxophone
Atsushi Ikeda, alto saxophone
Tatsuya Sato, tenor saxophone
Kose Kikuchi, enor saxophone, flute
Atsushi Tsuzurano, baritone saxophone
Masaaki Imaizumi, piano
Koichi Osamu, bass
Tappy Iwase, drums (on february 11)
Yoshinobu Inagaki, drums (on february 13)
Shigenobu Mou Mori, liner notes

Recorded by Shigenobu “Mou” Mori at “Someday” Jazz Club In Tokyo, Japan, February 11,13, 1999
Producer, Shigenobu “Mou” Mori
Executive producer, Sergio Veschi